Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Taç Beyit Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Kasidenin son beyitinde şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Beyit, kafiyeli iki mısradan meydana gelirse "beyt-i şairin adının ya da mahlasının bulunduğu beyitse "tac tâc beyit" denir.

Mahlas Beyiti

Gazel ve kasidelerin son beyitlerinde şairin adını da bünyesinde bulundurduğu için ayni zamanda mahlas beyiti denir.

Mahlas Nedir

Mahlas asıl addan başka kullanIlan ikinci adaverilen isimdir. Şairler şiire başladıkları vakit böyle ikinci bir ad alırlar, onu şiirlerinde kullanırlardı. Devlet memuriyetine girenlerin bazılarına da amirleri tarafından mahlas verilirdi.

Mahlas veya kalem adı, edebiyatta yazarların kendi isimleri yerine kullandıkları takma adlardır. Yazarlar bazen cinsiyetlerini veya kendilerine dair diğer bilgileri saklamak istediklerinden, bazen de yazılarına karşılık istemediklerinden kalem adı kullanırlar. Yazarın adı bazen sadece yayımcı tarafından bilinebilir fakat herkes tarafından bilinen kalem adları da mevcuttur. Bazı sanatçı gruplarında isim kullanmak ve övgü almak olumlu karşılanmadığı için yazarlar kalem adı kullanmak zorunda kalmışlardır.
 
Bazı mahlasların ünü yazar veya şairin ününü aşar, gerçek kimliği bilinse dahi kişi mahlası ile anılmaya devam edilir. Örneğin Alis Harikalar Diyarında kitabının yazarı Charles Lutwidge Dodgson'ın adı pek çok kimseye yabancı gelirken Lewis Carroll mahlası oldukça tanıdıktır. Benzer şekilde Gevheri ve Dadaloğlu'nun gerçek adları neredeyse unutulmuştur.

Halk edebiyatında mahlas alma yolları

a) Mahlasını kendi seçme:
• Adını, soyadını mahlas olarak kullanır.
• Yaşayışına ve sanatına uygun olarak kendi seçtiği herhangi bir ismi mahlas olarak kullanır.
b) Usta bir aşıktan, imam, pir ya da mürşitten alma.
• Usta aşık çırağı sınava tabi tutar, durumuna göre bir mahlası uygun görür.
• Şeyh ve pirin manevi tesiriyle mahlas alma.
c) Rüyasında görme.Taç Beyit Resimleri

 • 4
  Baki şiirinden bir Taç beyit örneği. 3 yıl önce

  Baki şiirinden bir Taç beyit örneği.

Taç Beyit Sunumları

 • 2
  Önizleme: 8 ay önce

  Beyitleri Oluşturan Nazım Şekilleri Slayt (PPTX Sunum)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BEYİTLERDEN OLUŞAN NAZIM ŞEKİLLERİ

  2. Sayfa
  1.BEYİTAynı ölçüyle yazılmış,anlam yönünden birbirini tamamlayam iki mısraya beyit denir.Beyit divan nazmının birimidir.Her beyit tek başına bir duygu ifade eder.Beyittirki mısraların aynı ölçü ile yazılması şart değildir.

  3. Sayfa
  Bir şu’lesi var ki şem’-i canınFanusuna sığmaz asumunın ŞEYH GALİPAdeti hubların cevr ü cefadır ammaBana ettiklerini kimselere etmediler (NECATİ)

  4. Sayfa
  Eskiler beytin mısralarındaki kelimelere ayrı ayrı adlar vermişlerdir.Birinci mısranın ilk kelimesine SADR.son kelimesine ARUZ,bunların arasında kalan söze de HAŞİV denilirdi

  5. Sayfa
  Beyit

  6. Sayfa
  MÜFREDTek başına beyit demektir.Yukarda açıkladığımız beyitin tüm özelliklerine sahiptir.Divanlarda müfredat başlığı altınada toplandığını daha önce ki konularda söylemiştik.

  7. Sayfa
  GAZEL Sözlük anlamı,yumuşak ,hoş,nazik ve güzel demektir.İslamiyetten önce Araplar kasidelerin başında,bazen de içinde aşk ve hissi coşkunluklarını ayrı bölümde söylerlerdi.

  8. Sayfa
  KASİDEArap edebiyatı nazım şeklidir.İran yoluyla bize geçmiştir.Arap edebiyatının en tanınmış kaside üstadı Emr-ül Kays’dır.İslamiyetten önce Arabistan’da nazım şekli kaside olan yarışmalar yapılırdı.

  9. Sayfa
  KASİDEEdebiyatımızda ilk kaside 18.yy da Hoca Dehhani tarafından yazılmıştır.Divan edebiyatında en güçlü kaside üstadı Nef ‘i dir.Ahmet Paşa,Fuzuli,Baki,Nedimin kasideleri çok başarılıdır.

  10. Sayfa
  KASİDEKaside 30 ile 99 beyit arasında değişir.Kafiye düzeni gazele benzer.Kasidenin ilk beytine matla denir.Son beytine makta denir.En güzel beytine Beytülkasit adı verilir.Şair kendini kendini söylemez.

  11. Sayfa
  KASİDEAcemler Araplardan aldıkları kasideyi olduğu gibi kullanmamışlardır.Daha sonra Türkler bu nazım şeklini şekil ve muhteva yönünden değiştirerek kullanmışlardır.Arap kasideleri üç bölümdür.

  12. Sayfa
  KASİDEÖnce çadırda göç eden sevgili tasvir edilir.İkinci bölümde,şairin sevgilisi çöllerde takip ederken vahşi hayvanlarla yaptığı mücadeleler anlatılır.Üçüncü bölüm ana bölümdür.

  13. Sayfa
  NESİPKasidenin giriş bölümüdür.Bazı kasideler adlarını bu bölümden alır.Bahar tasviri yapılmış ise “Kaside-i bahariye” ,kış tasvirinde “Şıtaiye” ramazan tasviri yapılmış ise ramazaniye adı verilir.

  14. Sayfa
  TEGAZZÜLNesip bölümünden sonra gelen aynı ölçü ve kafiyeyle yazılmış bir gazeldir.Şair aşk ve lirik duygularını bu bölümde ifadeye çalışır.Şiirin duyguların ifadesine vasıta olduğu hatırlanır.

  15. Sayfa
  GİRİZGAHBu bölüm bir giriş ve geçiş bölümüdür.Şair burada,bir iki beyitle bundan sonraki bölümde kimi öveceğini veya yereceğini yani asıl konunun ne olacağını ima eder.Bu kasidenin en kısa bölümüdür.

  16. Sayfa
  METHİYEKasidenin esas bölümü Methiye bölümüdür.Bundan önceki bölümler bu bölümü söylemek için ön hazırlık mahiyetindedir.Kaside zamanla bir şiir kılığı almıştır.

  17. Sayfa
  FAHRİYEBu bölümde şair kendini över.Bölümün sonunda şairin adının geçtiği Taç beyit bulunur.genelde sondan bir önceki bölümdür.Şair bu bölüme geldiğinde kendisi hakkında yorumlar yapmaya başlar.

  18. Sayfa
  DUAŞair bu bölümde Allaha dua ederGünahlarının bağışlanması için yakarışta bulunur.Bundan başka kasideler rediflerine kafiyelerinin son harflerine göre isimlendirilir.

  19. Sayfa
  TERKİB-İ BENDDivan edebiyatında gazel ve kasideye oranla daha az kullanılan bir nazım şeklidir.En az yedi en çok oniki bendden meydana gelir.Her bent sonunda vasıta beyiti vardır.

  20. Sayfa
  MERSİYEŞekil yönünden tamamiyle terkibi bende benzer.Yalnız konu yönünden ayrılır.Mersiyede ölen büyük kişilerin arkasından duyulan üzüntüler açık bir şekille ifade edilir.

  21. Sayfa
  MESNEVİArap edebiyatı nazım şeklidir.Şark edebiyatında da çok kullanılan bir nazım şeklidir.Manzum konular.Didaktik konular,tarihler bu nazım şekli ile yazılırdı.

  22. Sayfa
  MÜSTEZATUzun ve kısa mısralarla yazılan bir gazel çeşididir.Aruzun mef ülü mefailü mefailü feilün kalıbı kullanılır.Kısa mısralar bu kalıbın cüzleri ile yazılır.Anlam yönünden uzun mısralardır.

  23. Sayfa
  ŞİİREy şüh-i kerempişe dil-i zar senindirYok minnetim asla Ey kan-ı güher anda ne kim var senindirPin han-ü hüveyda Gül gocasısın destar senindir Gel ey gül-i rana

Taç Beyit Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Taç Beyit Ek Bilgileri

 • 2
  2 yıl önce

  Taç Beyit Nedir?
  Kasidelerde şairin adının geçtiği beyit


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Baki şiirinden bir Taç beyit örneği.
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Taç Beyit
02 | Beyit
03 | Girizgah
04 | Mahlas Beyiti
05 | Mahlas
06 | Makta
07 | Matla
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)